Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των Ανθρώπων της Κύπρου

O αντιμιλιταρισμός εν η απάντησή μας σε τούντο πολεμικό - διχοτομικό πλαίσιο που στήνεται τζαι εννά συνεχίζεται να στήνεται, πλέον όι μόνο επί του εδάφους αλλά τζαι στη θάλασσα. Θυμίζουμε τούντην εκστρατεία συλλογής υπογραφών, το σύμφωνο ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων της Κύπρου.

Sign the petition