Το ψέμα του Αναστασιάδη σε πρακτικό του Εθνικού Συμβολίου

Νικούιν: και άνοιξε το δρόμο στην διχοτόμηση (Μοντ Πελαράν 1) και ψευτούιν [όπως φαίνεται που το πρακτικό του Εθνικού Συμβουλίου]

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here