Ο έχων χίλια χωράφια δεν δίνει ούτε ένα

Άκου μου τζιει να ορίσουν το χωράφι μου Αρχαιολογικό Χώρο Πίνακος Β' χωρίς να με ρωτήσουν!!! Θέλει να φκάλει αρχαία το Τμήμα Αρχαιοτήτων; Να πιερώσει! Ειδεμή να σηκωστούν να φύουν πριν να τους φκάλω έξω με το τράκτορ! Nobody messes with my property in my land! ! :)

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here